+32 (0) 474 987 927 info@winsomelifestyle.com

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Behoudens toepassing van bijzondere voorwaarden definiëren onderhavige algemene voorwaarden de respectieve verplichtingen van de contracterende partijen bij het verlenen van prestaties door onze diensten.

Door de overeenkomst of de bestelbon te ondertekenen erkent onze medecontractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen de afwijkingen die het voorwerp zijn van een schriftelijk akkoord onzerzijds kunnen de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden wijzigen.

In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en onze algemene voorwaarden, wordt overeengekomen dat laatstgenoemde de overhand hebben.


Geldigheid van de offertes

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, bedraagt de geldigheidsduur van onze offertes veertien dagen vanaf de uitgifte ervan.
Verbintenis

Het ondertekenen van een bestelbon of van om het even welk ander contractueel document of de aanvaarding onder welke vorm dan ook (via e-mail,… enz.) van een offerte geldt als een duidelijke en definitieve verbintenis vanwege onze klanten. Indien bij de bestelling de betaling van een voorschot is voorzien, kan de klant zich niet beroepen op de niet-betaling ervan om van zijn verplichtingen te worden bevrijd.

De wijzigingen die de klant aan onze offerte aanbrengt, zijn pas geldig op voorwaarde dat wij deze wijzigingen aanvaard hebben en schriftelijk bevestigd.
Prijzen

De vastgestelde prijzen zijn uitgedrukt in euro (inclusief btw).

Zelfs in geval ons tariefrooster op een later tijdstip wordt gewijzigd, geldt voor de klant de prijs die van kracht is op de dag waarop de overeenkomst wordt ondertekend, waarop de bestelbon wordt ondertekend of waarop een afspraak wordt gemaakt voor een prestatie die later wordt verleend. Wij behouden ons evenwel het recht voor elke wijziging van het van toepassing zijnde btw-tarief die zich voordoet voor de datum waarop de dienstverlening plaats vindt, in onze prijzen door te berekenen.

De prijzen worden vastgesteld rekening houdend met normale werkzaamheden, zonder onderbreking en waarvoor alle elementen waar de klant moet voor zorgen of voorbereidingen moet voor treffen op het gewenste moment in orde zijn.

Alle bijkomende moeilijkheden die voor ons, wat de werkzaamheden betreft, leiden tot een meerkost die veroorzaakt wordt door om het even welke omstandigheid die vreemd is aan onze instelling, alsook alle door de klant gevraagde wijzigingen, geven aanleiding tot de voorafgaande opstelling van een geschreven document dat door alle partijen ondertekend wordt en tot een bijkomende facturatie op basis van ons op dat ogenblik geldende tarief.
Betaling

De facturen moeten betaald worden ofwel contant na het verlenen van de prestatie tegen afgifte van een ontvangstbewijs ofwel door overschrijving uiterlijk binnen veertien dagen na de verzending ervan op volgend rekeningnummer: IBAN – BE81 3770 5449 3324; BIC BBRUBEBB, geopend op naam van Franck Bonda.

Betalingen die na deze termijn worden uitgevoerd, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een overeengekomen interest van 8% op alsook een forfaitaire en niet te verlagen schadeloosstelling van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 50,- als schadevergoeding.

Elke betwisting in verband met een factuur moet ons schriftelijk binnen veertien dagen na de verzending ervan bezorgd worden.

De consument zoals bepaald in artikel I.1, 2° Wetboek van economisch recht, kan aanspraak maken op de uitkering van een schadeloosstelling in de mate van en volgens de voorwaarden, vastgelegd in onderhavige clausule, in geval wij onze verplichtingen niet nakomen.

Het niet betalen van een factuur op de vervaldatum leidt tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen, ongeacht er voorafgaand betalingsfaciliteiten werden toegestaan.
Onderaanneming

WINSOME LIFESTYLE behoudt zich het recht voor en is, bijgevolg, gerechtigd een beroep te doen op een door haar gekozen onderaannemer voor de gehele of gedeeltelijke verlening van de diensten. WINSOME LIFESTYLE is in geen geval verplicht de klant ervan op de hoogte te stellen dat zij eventueel een beroep op een onderaannemer heeft gedaan of dat zij nadien voor een andere onderaannemer heeft gekozen.
Termijnen

De termijnen die voor onze prestaties zijn vastgesteld, zijn, behoudens andersluidende bepalingen, louter indicatief.

Indien een termijn dwingend is, dan dient dit duidelijk als dusdanig op de bestelbon of op gelijk welk ander evenwaardig document gespecificeerd te worden. In dit geval kan de klant, wanneer de dienstverlening vertraging oploopt, aanspraak maken op een schadeloosstelling die niet meer mag bedragen dan 10% van de totaalprijs van de bestelling. Ook in dit geval bevrijden onderstaande omstandigheden ons van onze verplichtingen:

1 – Gevallen van overmacht;

2 – Indien de opdracht om onze dienstverlening aan te vatten in vergelijking met de overeenkomst of onze orderbevestiging met vertraging werd gegeven;

3 – Indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd;

4 – Indien de klant tijdens de werkzaamheden beslist of vraagt om wijzigingen door te voeren.
Engagement inzake kwaliteit en verantwoordelijkheid vanwege WINSOME LIFESTYLE

WINSOME LIFESTYLE garandeert dat de kwaliteit van de werkzaamheden die haar door de klant zijn toevertrouwd, constant van hoogstaand niveau is.

In geval van onderaanneming verbindt WINSOME LIFESTYLE zich ertoe interveniënten aan te stellen die bekwaam zijn om haar diensten te verlenen en zich er, in de mate van het mogelijke, van te vergewissen dat de betreffende interveniënten over de noodzakelijke bekwaamheden en middelen beschikken om deze dienstverlening tot een goed einde te brengen.

WINSOME LIFESTYLE verplicht zich ertoe de klant een constante servicekwaliteit aan te bieden, technieken te gebruiken die perfect geschikt zijn voor de in de overeenkomst gevraagde dienstverlening, haar materieel, methodes, mankracht en knowhow aan te passen naarmate de evolutie van de branche waarin zij actief is zodat de klant altijd kan rekenen op een service die optimaal op zijn behoeften is toegespitst en die optimaal overeenstemt met de stand van de techniek.

De verplichting van WINSOME LIFESTYLE is een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis.

Indien WINSOME LIFESTYLE niet langer in staat is om de haar toevertrouwde taken uit te voeren, moet zij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat laatstgenoemde de vereiste maatregelen kan treffen, waaronder het toevertrouwen van de opdrachten aan derden.

Met uitzondering van gevallen van diefstal of zware fout kan WINSOME LIFESTYLE alleen aansprakelijk worden gesteld voor bedragen ter hoogte van de aan de klant gefactureerde bedragen. WINSOME LIFESTYLE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de klant geleden indirecte schade zoals het verlies van gegevens, winstderving (“lucrum cessant”), omzetvermindering of om het even welke verhoging van zijn algemene kosten.


Annulering

In geval van een eenzijdige annulering door de medecontractant, aangekondigd minder dan twee werkdagen voor de dag waarop de overeengekomen prestatie zou worden verstrekt, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te eisen die gelijk is aan 30% van de totale kostprijs van de betreffende prestatie.

De consument zoals bepaald in artikel I.1, 2° Wetboek van economisch recht, kan aanspraak maken op de uitkering van een schadeloosstelling in de mate en volgens de voorwaarden, vastgelegd in onderhavige clausule, in geval wij onze verplichtingen niet nakomen.
Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op al dat wat niet uitdrukkelijk in onderhavige voorwaarden is overeengekomen.

Geschillen

De partijen verplichten zich ertoe om alle geschillen – uitgezonderd vervolgingen inzake betalingen – in verband met de geldigheidsduur, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst te trachten op te lossen via bemiddeling of een buitengerechtelijke minnelijke schikking.

Deze procedure vangt aan uiterlijk 14 dagen nadat de ene partij de andere van het verzoek tot bemiddeling of buitengerechtelijke minnelijke schikking in kennis heeft gesteld. De bemiddeling mag niet langer dan 30 dagen in beslag nemen, tenzij de partijen er uitdrukkelijk mee instemmen.

In geval van vervolgingen inzake betalingen of het mislukken van de bemiddelingsprocedure of de procedure met het oog op een buitengerechtelijke minnelijke schikking, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waar WINSOME LIFESTYLE gevestigd is, bevoegd, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling.

 

Wijzigingen in de overeenkomst

Alle wijzigingen van specifieke overeenkomsten of van de algemene voorwaarden moeten het voorwerp zijn van een schriftelijk en door alle partijen ondertekend bijvoegsel.

 

Scheidbaarheidsclausule

De ongeldigheid of onwettigheid van een van de clausules van onze algemene voorwaarden leidt noch tot de ongeldigheid noch tot de nietigheid van de andere clausules van de tussen de partijen gesloten overeenkomst.